Strumentazione

  • Vexcel Ultracam LP Microsoft

UltraCamLp

 

  • UltraMount GSM 300o – Piattaforma girostabilizzata
  • Applanix – Sistema di georeferenziazione
  • Track’air – Sistema di navigazione
  • Laser scanner

LaserScanner